Controle jaarrekening en bekostiging

De controle van de jaarrekening en bekostigingsgegevens van onderwijsinstellingen vormt de basis van onze dienstverlening. Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u op dit gebied uitstekend van dienst kunnen zijn. Door het uitvoeren van goede controlewerkzaamheden natuurlijk. Maar wij proberen u ook altijd zo veel mogelijk te ontzorgen. 

Efficiente controle jaarrekening en bekostigingsgegevens onderwijsinstellingen

Wij voeren onze controlewerkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit, waarbij we ons baseren op de contolevoorschriften die zijn vastgelegd in het onderwijscontroleprotocol dat jaarlijks wordt vastgesteld door het ministerie van OC&W. Met onze jarenlange ervaring in onderwijscontroles hebben we een centrale aanpak ontwikkeld, die waarborgt dat we voldoen aan de wet- en regelgeving, maar ook dat we u zoveel mogelijk ontzorgen. 

Samenwerking met administratiekantoren

Indien de administratie is uitbesteed aan een administratiekantoor, dan is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden tussen de onderwijsinstelling, het administratiekantoor en de accountant. Wie doet wat en wanneer. Wij zorgen er voor dat we in een zo vroeg mogelijk stadium de agenda's gelijk zetten.

Een managementletter en/of accountantsverslag dat er echt toe doet

Wij vinden het belangrijk dat we verantwoording af kunnen leggen over ons werk. Het liefste doen we dat door een toelichting te geven op onze werkzaamheden in de vergadering van de Raad van Toezicht of het toezichthoudend bestuur. Ook aan de hand van onze managementletter en/of accountantsverslag leggen we verantwoording af. Daarbij onderscheiden we duidelijk de hoofd- en bijzaken. Onze verslagen zijn op maat gemaakt en bevatten geen algemeenheden. We geven u concrete adviezen over hoe u met onze opmerkingen aan de slag kunt.