Actueel - Controle

Wijs Accountants sluit zich aan bij Crowe Foederer

Wijs Accountants sluit zich aan bij Crowe Foederer

Graag informeren wij u over de volgende wijziging binnen onze organisatie. Lees meer   
Gevolgen modernisering Participatiefonds – voorziening werkloosheid

Gevolgen modernisering Participatiefonds – voorziening werkloosheid

De werkloosheidskosten voor de hele sector primair onderwijs zijn de laatste jaren gestegen, waardoor scholen een hoge premie moesten betalen. Lees meer   
Wijze van bepalen klasse-indeling WNT gewijzigd per 1 januari 2022

Wijze van bepalen klasse-indeling WNT gewijzigd per 1 januari 2022

De beloning van bestuurders en leden van de centrale directie van onderwijsinstellingen is gemaximeerd op grond van de Wet Normering Topinkomens. Lees meer   
Wijziging regeling levensfasebewust personeelsbeleid in nieuwe CAO VO 2022/2023

Wijziging regeling levensfasebewust personeelsbeleid in nieuwe CAO VO 2022/2023

Op 22 juni 2022 hebben de sociale partners een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de CAO Voortgezet Onderwijs 2022/2023. Lees meer   
Geen foto

Onderwijs Webinar over thema: ‘Aantoonbaar voldoen aan de AVG in het onderwijs’

Vanuit Wijs Accountants vinden we het belangrijk om onze klanten te ondersteunen. Lees meer   
Geen foto

Schoolbestuur, bent u trots op uw bestuursverslag?

In het bestuursverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Lees meer   
Geen foto

Wijzigingen regeling jaarverslaggeving onderwijs 2020

Mogelijk heeft u de jaarrekening 2020 van uw onderwijsinstelling al in concept klaar. Lees meer   
Geen foto

Definitief Onderwijsaccountantsprotocol 2020

Recent is het definitieve onderwijsaccountantsprotocol uitgebracht. Lees meer   
Hoe zien uw fiscale processen eruit?  Fiscale beheersing van uw organisatie

Hoe zien uw fiscale processen eruit? Fiscale beheersing van uw organisatie

Kunt u antwoord geven op bovenstaande vraag? Veel onderwijsinstellingen hebben fiscaliteit niet op de wekelijkse agenda staan. Lees meer   
Samen aan de slag met Finance zelfevaluatie

Samen aan de slag met Finance zelfevaluatie

Digitale zelfevaluatie voor financiële processen op bestuursniveau. Lees meer   
Btw-druk bij samenwerkingsverbanden kinderopvang en onderwijs onder de loep

Btw-druk bij samenwerkingsverbanden kinderopvang en onderwijs onder de loep

Er komt nog deze kabinetsperiode een werkgroep die de fiscaal-juridische houdbaarheid van modellen die integrale kindcentra voor de btw-afdracht bij de onderlinge detachering van personeel gaat beoordelen. Lees meer   
Wijzigingen verslaggevingsvoorschriften onderwijs 2016

Wijzigingen verslaggevingsvoorschriften onderwijs 2016

Onderwijsinstellingen dienen voor hun jaarverslaggeving, bestaande uit het verslag van het bestuur, het verslag van het toezichthoudend orgaan en de jaarrekening, te voldoen aan de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Lees meer   
Voorgestelde aanpassingen fusietoets onderwijs

Voorgestelde aanpassingen fusietoets onderwijs

Op 17 oktober 2016 heeft de minister van OCW in haar brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst voor de aanpassing van de fusietoets in het onderwijs. Lees meer   
Accountants controleprotocol OCW 2016: belangrijkste wijzigingen

Accountants controleprotocol OCW 2016: belangrijkste wijzigingen

Recent heeft de Inspectie van het Onderwijs het nieuwe accountants controleprotocol OCW voor de controle van de jaarrekeningen en bekostigingsgegevens van onderwijsinstellingen voor het kalenderjaar 2016 gepubliceerd. Lees meer   
Regeling Beleggen, lenen en derivaten 2016

Regeling Beleggen, lenen en derivaten 2016

De regeling voor beleggen en belenen die stamt uit 2010 is in 2016 vernieuwd. Lees meer   
Klokkenluidersregeling onderwijs

Klokkenluidersregeling onderwijs

Op 1 juli 2016 is de “Wet Huis voor Klokkenluiders” (Wet HvK) in werking getreden. Lees meer   
Openbaar maken jaarverslag onderwijs

Openbaar maken jaarverslag onderwijs

In de meest recente Code Goed Bestuur voor zowel het Primair als Voorgezet Onderwijs is geregeld dat onderwijsinstellingen zelf actief zouden moeten zorgen voor het openbaar maken van het jaarverslag. Lees meer   
Governancecodes in het onderwijs; wordt voldaan aan de Code Goed Bestuur? (PO en VO)

Governancecodes in het onderwijs; wordt voldaan aan de Code Goed Bestuur? (PO en VO)

Schoolbesturen in het PO en VO dienen in het jaarverslag de gehanteerde code voor goed bestuur te vermelden. Lees meer   
Wijzigingen in verslaggevingsvoorschriften jaarrekening onderwijsinstellingen 2015

Wijzigingen in verslaggevingsvoorschriften jaarrekening onderwijsinstellingen 2015

In dit artikel brengen wij u graag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in de onderwijsverslaggeving die betrekking heeft op het boekjaar dat eindigt op 31 december 2015. Lees meer   
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het Controleprotocol OCW voor het verslagjaar 2015?

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het Controleprotocol OCW voor het verslagjaar 2015?

Ieder jaar brengt het Ministerie van OCW een controleprotocol uit waaraan accountants, die onderwijsinstellingen controleren, moeten voldoen. Lees meer   
Bezoldiging topfunctionarissen zonder dienstbetrekking onder de nieuwe WNT (WNT-2)

Bezoldiging topfunctionarissen zonder dienstbetrekking onder de nieuwe WNT (WNT-2)

In ons artikel van 10 december 2015 hebben wij u op de hoogte gebracht van de gevolgen van het in werking treden van de nieuwe WNT voor onderwijsinstellingen per 1 januari 2016. Lees meer   
Regeling topfunctionarissen onderwijs verandert per 1 januari 2016

Regeling topfunctionarissen onderwijs verandert per 1 januari 2016

De Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren (hierna: WNT-regeling Onderwijs) wordt gewijzigd per 1 januari 2016. Lees meer   
Verandering pensioen voor werknemers € 100.000+. Grote gevolgen! Ook voor werkgever.

Verandering pensioen voor werknemers € 100.000+. Grote gevolgen! Ook voor werkgever.

Per 1 januari 2015 is de pensioenwetgeving (wederom) veranderd. Lees meer   
Subsidies ‘op aanvraag’ voor scholen in het PO en (V)SO, let op de termijnen!

Subsidies ‘op aanvraag’ voor scholen in het PO en (V)SO, let op de termijnen!

Het Ministerie stelt de komende jaren aanvullende bekostiging ter beschikking voor buitenonderhoud (PO en (V)SO), deadline 1 april 2015, en voor schoolbesturen die onderwijs geven in gebieden met leerlingendaling (deadline 30 mei 2015). Lees meer   
Proportionaliteit van de social return eis

Proportionaliteit van de social return eis

Eind vorig jaar heb ik inkopers van een aantal scholen bijgepraat over social return waarbij onderstaande kwestie aan de orde kwam. Lees meer   
Continuïteitsparagraaf in het jaarverslag; verbeterpunten en good practices

Continuïteitsparagraaf in het jaarverslag; verbeterpunten en good practices

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de continuïteitsparagrafen in de jaarverslagen 2013 (het eerste jaar van de continuïteitsparagraaf). Lees meer   
Onderwijsverslaggeving 2014, de belangrijkste aspecten nog even op een rij!

Onderwijsverslaggeving 2014, de belangrijkste aspecten nog even op een rij!

In onze nieuwseditie van september 2014 hebben we de verslaggevingsvoorschriften 2014 voor het onderwijs behandeld. Lees meer   
Commissie van Aanbestedingsexperts (de CvA) adviseert

Commissie van Aanbestedingsexperts (de CvA) adviseert

In de nieuwsbrief van september 2014 is reeds op deze kwestie ingegaan maar hierbij worden de feiten nog even op een rijtje gezet: een koepelorganisatie waaronder 21 basisscholen vallen, heeft een overeenkomst met een schoonmaakbedrijf voor 4 scholen opgezegd. Lees meer   
Scholen die vallen onder een koepelorganisatie zelf aanbestedende dienst?

Scholen die vallen onder een koepelorganisatie zelf aanbestedende dienst?

Commissie van Aanbestedingsexperts (de CvA) adviseert over de vraag of scholen die vallen onder een koepelorganisatie zelf aanbestedende dienst zijn en hoe de waarde van de opdracht moet worden bepaald (Deel 1). Lees meer   
Verslaggevingsvoorschriften onderwijs 2014; Wat is nieuw?

Verslaggevingsvoorschriften onderwijs 2014; Wat is nieuw?

In de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs worden de verslaggevingsvoorschriften van Titel 9 BW 2 van toepassing verklaard, alsmede de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) en binnen deze Richtlijnen specifiek Richtlijn 660 (Onderwijsinstellingen). Lees meer   
Onderwijsaccountantsprotocol 2014; Wat van belang is voor de school?

Onderwijsaccountantsprotocol 2014; Wat van belang is voor de school?

Elk jaar wordt er door de Inspectie van het onderwijs een (geactualiseerd) Onderwijsaccountantsprotocol uitgebracht, waarin niet alleen zaken staan die voor de instellingsaccountants van belang zijn, maar die ook van belang zijn voor de onderwijsinstellingen zelf. Lees meer