Actueel - In control

Wijs Accountants sluit zich aan bij Crowe Foederer

Wijs Accountants sluit zich aan bij Crowe Foederer

Graag informeren wij u over de volgende wijziging binnen onze organisatie. Lees meer   
Wijze van bepalen klasse-indeling WNT gewijzigd per 1 januari 2022

Wijze van bepalen klasse-indeling WNT gewijzigd per 1 januari 2022

De beloning van bestuurders en leden van de centrale directie van onderwijsinstellingen is gemaximeerd op grond van de Wet Normering Topinkomens. Lees meer   
Geen foto

Schoolbestuur, bent u trots op uw bestuursverslag?

In het bestuursverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Lees meer   
Geen foto

Definitief Onderwijsaccountantsprotocol 2020

Recent is het definitieve onderwijsaccountantsprotocol uitgebracht. Lees meer   
Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark 2018 voor het PO en VO?

Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark 2018 voor het PO en VO?

De Onderwijsraad adviseert in het rapport ‘Inzicht en verantwoording van onderwijsgelden’ om het inzicht in de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen te verbeteren. Lees meer   
Samen aan de slag met Finance zelfevaluatie

Samen aan de slag met Finance zelfevaluatie

Digitale zelfevaluatie voor financiële processen op bestuursniveau. Lees meer   
Een zelf-toetsing; zijn we ‘in control’?

Een zelf-toetsing; zijn we ‘in control’?

Wellicht is de vraag al eens gesteld door de directie, bestuurder of toezichthouder; zijn we ‘in control’? Als u die vraag nog niet hebt gehad dan gaat die spoedig komen, want de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de verslaggeving in de onderwijssector wijzen daarop. Lees meer   
Vernieuwd onderwijstoezicht per 1 juli 2017

Vernieuwd onderwijstoezicht per 1 juli 2017

U bent als bestuurder verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op uw scholen. Lees meer   
Btw-druk bij samenwerkingsverbanden kinderopvang en onderwijs onder de loep

Btw-druk bij samenwerkingsverbanden kinderopvang en onderwijs onder de loep

Er komt nog deze kabinetsperiode een werkgroep die de fiscaal-juridische houdbaarheid van modellen die integrale kindcentra voor de btw-afdracht bij de onderlinge detachering van personeel gaat beoordelen. Lees meer   
Vennootschapsbelastingplicht voor onderwijsinstellingen: wat moet u doen?

Vennootschapsbelastingplicht voor onderwijsinstellingen: wat moet u doen?

Per 1 januari 2016 zijn onderwijsinstellingen in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) geworden. Lees meer   
Wijzigingen verslaggevingsvoorschriften onderwijs 2016

Wijzigingen verslaggevingsvoorschriften onderwijs 2016

Onderwijsinstellingen dienen voor hun jaarverslaggeving, bestaande uit het verslag van het bestuur, het verslag van het toezichthoudend orgaan en de jaarrekening, te voldoen aan de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Lees meer   
Voorgestelde aanpassingen fusietoets onderwijs

Voorgestelde aanpassingen fusietoets onderwijs

Op 17 oktober 2016 heeft de minister van OCW in haar brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst voor de aanpassing van de fusietoets in het onderwijs. Lees meer   
Accountants controleprotocol OCW 2016: belangrijkste wijzigingen

Accountants controleprotocol OCW 2016: belangrijkste wijzigingen

Recent heeft de Inspectie van het Onderwijs het nieuwe accountants controleprotocol OCW voor de controle van de jaarrekeningen en bekostigingsgegevens van onderwijsinstellingen voor het kalenderjaar 2016 gepubliceerd. Lees meer   
Regeling Beleggen, lenen en derivaten 2016

Regeling Beleggen, lenen en derivaten 2016

De regeling voor beleggen en belenen die stamt uit 2010 is in 2016 vernieuwd. Lees meer   
Klokkenluidersregeling onderwijs

Klokkenluidersregeling onderwijs

Op 1 juli 2016 is de “Wet Huis voor Klokkenluiders” (Wet HvK) in werking getreden. Lees meer   
Openbaar maken jaarverslag onderwijs

Openbaar maken jaarverslag onderwijs

In de meest recente Code Goed Bestuur voor zowel het Primair als Voorgezet Onderwijs is geregeld dat onderwijsinstellingen zelf actief zouden moeten zorgen voor het openbaar maken van het jaarverslag. Lees meer   
Kenniscontactdag startpuntonderwijs.nl

Kenniscontactdag startpuntonderwijs.nl

Op 21 september 2016 wordt door Startpuntonderwijs een kenniscontactdag georganiseerd. Lees meer   
Govers Onderwijs Accountants in educatiespecials RTL Lifestyle experience

Govers Onderwijs Accountants in educatiespecials RTL Lifestyle experience

Vanaf oktober 2016 zal Govers Onderwijs Accountants in vijf uitzendingen een bijdrage leveren aan de educatiespecials van het RTL programma Lifestyle Experience. Lees meer   
Governancecodes in het onderwijs; wordt voldaan aan de Code Goed Bestuur? (PO en VO)

Governancecodes in het onderwijs; wordt voldaan aan de Code Goed Bestuur? (PO en VO)

Schoolbesturen in het PO en VO dienen in het jaarverslag de gehanteerde code voor goed bestuur te vermelden. Lees meer   
Artikel in Accountancy Vanmorgen: Kijken naar de toekomst!

Artikel in Accountancy Vanmorgen: Kijken naar de toekomst!

Govers Onderwijs Accountants heeft een bijdrage geleverd aan de maart-editie van het blad Accountancy Vanmorgen onder de noemer ‘Accountancy meets onderwijs’. Lees meer   
Succesvolle bijeenkomst over Onderwijshuisvesting

Succesvolle bijeenkomst over Onderwijshuisvesting

‘Huisvesting’ binnen de onderwijssector was het onderwerp van de speciale les “Kom in de klas!” op 22 januari, mede georganiseerd door Govers Onderwijs Accountants. Lees meer   
Update fiscale gevolgen voor de beloning van toezichthouders

Update fiscale gevolgen voor de beloning van toezichthouders

In oktober hebben wij u geïnformeerd over de veranderingen voor de beloning van toezichthouders. Lees meer   
Risicoanalyse Samenwerkingsverbanden (SWV) Passend Onderwijs

Risicoanalyse Samenwerkingsverbanden (SWV) Passend Onderwijs

Na de invoering van de wet Passend Onderwijs zijn er in de afgelopen periode veel nieuwe samenwerkingsverbanden (swv) ontstaan. Lees meer   
Bezoldiging topfunctionarissen zonder dienstbetrekking onder de nieuwe WNT (WNT-2)

Bezoldiging topfunctionarissen zonder dienstbetrekking onder de nieuwe WNT (WNT-2)

In ons artikel van 10 december 2015 hebben wij u op de hoogte gebracht van de gevolgen van het in werking treden van de nieuwe WNT voor onderwijsinstellingen per 1 januari 2016. Lees meer   
Regeling topfunctionarissen onderwijs verandert per 1 januari 2016

Regeling topfunctionarissen onderwijs verandert per 1 januari 2016

De Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren (hierna: WNT-regeling Onderwijs) wordt gewijzigd per 1 januari 2016. Lees meer   
Wisseling van accountant in het onderwijs

Wisseling van accountant in het onderwijs

Of het vraagstuk van ‘accountantswissel’ in het onderwijs nu verplicht wordt voorgeschreven of niet, dat zou niet uit moeten maken voor de interne toezichthouders. Lees meer   
Continuïteitsparagraaf in het jaarverslag; verbeterpunten en good practices

Continuïteitsparagraaf in het jaarverslag; verbeterpunten en good practices

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de continuïteitsparagrafen in de jaarverslagen 2013 (het eerste jaar van de continuïteitsparagraaf). Lees meer   
Frisse scholen

Frisse scholen

Het hele huisvestingsvraagstuk zou naar onze mening structureel onderdeel moeten uitmaken van het ‘in control’ zijn van scholen. Lees meer   
De toezichthouder in het onderwijs nader bekeken

De toezichthouder in het onderwijs nader bekeken

Als het gaat om de (interne) toezichthouder in het onderwijs, dan zijn er vele ‘bouwstenen’ voorhanden. Lees meer