Btw-aspecten in het onderwijs

Als het gaat over btw en onderwijs dan zijn er een paar dingen die opvallen; complexe belastingwetgeving, veel wijzigingen in de regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen met btw-consequenties, zoals digitalisering lesmateriaal, invoering passend onderwijs, integrale kind centra, krimpregio’s, onderwijshuisvesting en detachering van personeel. Wat we daar vandaag over schrijven kan morgen al weer anders zijn. Wat moet een school dan doen als het gaat over btw-aspecten? Hoe moeten ze dit aanpakken?

Als het gaat over btw en onderwijs dan zijn er een paar dingen die opvallen; complexe belastingwetgeving, veel wijzigingen in de regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen met btw-consequenties, zoals digitalisering lesmateriaal, invoering passend onderwijs, integrale kind centra, krimpregio’s, onderwijshuisvesting en detachering van personeel. Wat we daar vandaag over schrijven kan morgen al weer anders zijn. Wat moet een school dan doen als het gaat over btw-aspecten? Hoe moeten ze dit aanpakken?

Aandachtspunten btw en onderwijs

Hieronder noemen wij een aantal belangrijke aandachtspunten met betrekking tot btw en onderwijs:

  • Btw-constructies schoolgebouwen; scholen worden vaak door gemeenten gevraagd mee te werken aan constructies met als doel btw terug te krijgen. Er wordt in de praktijk veel geprocedeerd bij dergelijke constructies waarbij naar de feitelijke inkleding heel strikt wordt gekeken.
  • Passend onderwijs; de zorgplicht voor scholen die op 1 augustus a.s. ingaat, brengt met zich mee dat scholen meer zullen moeten gaan samenwerken. Scholen zullen vaker ondersteunend personeel in dienst nemen en uitwisselen met andere organisaties (detachering). De btw-risico’s die hier op de loer liggen hebben de aandacht van de ministeries van Financiën en Onderwijs. Het is volgens beide ministeries immers niet de bedoeling om met de invoering van passend onderwijs de belastinginkomsten uit btw te vergroten voor het Rijk. Daarom is door beide ministeries besloten om Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in ieder geval tot 1 augustus 2016 vrij te stellen van btw voor activiteiten die voortvloeien uit het ondersteuningsplan. 
  • Integrale kind centra; samenwerken met diverse partijen en de doorbelasting van kosten.
  • Krimpregio’s; ook hier zie je verschillende vormen van samenwerking ontstaan (met bijbehorende geldstromen) om de problemen op te vangen die de krimp veroorzaakt voor de school.
  • Subsidies; subsidies zijn niet altijd onbelast. Let op bij subsidies die gegeven worden aan aparte entiteiten, die ‘speciaal’ in het leven zijn geroepen om een taak voor de gemeente (of voor een school) uit te voeren.
  • Digitalisering lesmateriaal; er bestaan nu nog verschillende btw-tarieven voor digitaal lesmateriaal en de boeken.
  • Kantineregeling; mogelijke vrijstellingen voor kantineactiviteiten.
  • Btw voor toezichthouders; afhankelijk van de individuele situatie kan bij toezichthouders btw-plicht zijn voor de ontvangen vergoedingen.  
  • ZZP-ers en onderwijsvrijstelling btw;  aandacht voor registratie instellingenregister en/of docentenregister;Onderwijsvrijstelling; Ook de levering van goederen en diensten die nauw samenhangen met vrijgesteld onderwijs is ook vrijgesteld, zoals de verkoop of verhuur van gebruikte schoolboeken.
  • Pro-rata regeling; Indien een instelling ook niet-vrijgestelde activiteiten worden verricht, kan worden bezien of btw kan worden teruggevraagd op de algemene kosten.

Let op! Wat moeten scholen doen?

Zoals aangegeven is de btw een complexe belastingwetgeving, waarbij de spelregels en (maatschappelijke) omstandigheden nogal eens wijzigen. Naar onze mening is het zaak voor scholen om ook ten aanzien van de btw ‘in control’ te zijn (naast loonbelasting en eventueel overige belastingen). Het structureel omgaan met deze btw-issues binnen de interne administratieve organisatie zorgt ervoor dat deze een plaats krijgen in het geheel. Het is naar onze mening ook niet zozeer van belang om alle regeltjes (en wijzigingen hierop) te kennen als schoolbestuur, maar om vast te leggen hoe de school met de btw-aspecten omgaat. Dit begint met het constateren van de btw-aspecten (risico’s) en vervolgens aangeven (al dan niet met behulp van specialisten) hoe de school hiermee omgaat en op basis waarvan.

Thomas Neijzen

Thomas Neijzen

Wilt u reageren of meer informatie?