Nieuw besluit btw-vrijstelling samenwerkende onderwijsinstellingen

De staatssecretaris van Financiën heeft recent een nieuw besluit gepubliceerd over de btw vrijstelling bij samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Het nieuwe btw-onderwijsbesluit is gebaseerd op een recente uitspraak van de Hoge Raad op dit gebied. Het besluit geeft iets meer ruimte aan onderwijsinstellingen om samen te werken, zonder dat dit leidt tot prestaties die met btw belast zijn.

Onderwijsinstellingen en btw

Als onderwijsinstellingen samenwerken en door die samenwerking kosten delen (van bijvoorbeeld de financiële administratie, ICT-ondersteuning of gebruikskosten van gebouwen), vallen deze onderlinge doorbelastingen in hoofdregel niet onder de algemene btw-vrijstelling voor onderwijsinstellingen. Die vrijstelling geldt alleen voor onderwijzend personeel. Voor schoolbesturen is het nadelig als er over deze kosten btw geheven wordt. Het schoolbestuur dat de kosten doorbelast moet de btw afdragen, terwijl het bestuur dat de kosten maakt, de btw niet terug kan vorderen. In de praktijk zien we  vaak dat dit wordt opgelost door te werken via een “overeenkomst ter verdeling van kosten voor gemene rekening”. Aan een dergelijke overeenkomst kleven echter vele nadelen (het is bijvoorbeeld een erg starre regeling, waarin geen flexibiliteit in te bouwen is).

Actualisatie btw-onderwijsbesluit

In het geactualiseerde btw-onderwijsbesluit is een nieuwe passage opgenomen over de werkingssfeer bij samenwerkende onderwijsinstellingen. Als deze instellingen onderwijs aanbieden en daarvoor ondersteunende diensten aan elkaar verrichten, is de btw-onderwijsvrijstelling van toepassing op het geheel van de verrichte werkzaamheden. De ondersteunende werkzaamheden gaan zodoende op in de hoofdprestatie van de onderwijsinstellingen, indien deze activiteiten nodig en gebruikelijk zijn voor het geven van onderwijs (er is dan in vaktermen sprake van één ondeelbare prestatie). Deze goedkeuring is ook van toepassing als de samenwerkende onderwijsinstellingen prestaties verrichten aan een zelfstandige samenwerkingsvorm.

Zijn onderlinge doorbelastingen tussen onderwijsinstellingen nu niet meer met btw belast?

De actualisering biedt onderwijsinstellingen mogelijkheden om samen te werken zonder dat de desbetreffende onderwijsinstellingen worden geconfronteerd met een (nadelige) btw-heffing. Met enige voorzichtigheid is uit deze ontwikkelingen af te leiden dat de onderwijs ondersteunende werkzaamheden onder de btw-vrijstelling geschaard kunnen worden.
Helaas lijkt de goedkeuring echter nog geen definitieve oplossing te bieden voor alle samenwerkingsverbanden in de onderwijssector. Hoewel met de aanpassing zeker sprake is van een eerste goede aanzet, verwachten wij in de praktijk lastige beoordelingsproblemen. De staatssecretaris houdt het bij vrij algemene termen en legt niet concreet uit wanneer wel of niet sprake is van één ondeelbare onderwijsprestatie. Daardoor wordt niet helemaal duidelijk wanneer onderlinge prestaties onderdeel worden van de btw-onderwijsvrijstelling. Iedere afzonderlijke situatie zal dus op zichzelf beoordeeld moeten worden.

Btw en samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang of andere samenwerkingsvormen

Het blijft vooralsnog onduidelijk of samenwerkingen tussen een onderwijsinstelling en niet-onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld samenwerking op het gebied van kinderopvang, brede scholen en kindcentra) ook een beroep kunnen doen op deze ruimere btw-onderwijsvrijstelling. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten.
 

Thomas Neijzen

Thomas Neijzen

Wilt u reageren of meer informatie?