Compensatie transitievergoeding: grote impact op uw exploitatieresultaat

Ongetwijfeld heeft u het meegekregen; medio 2018 hebben zowel de Eerste als de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel met betrekking tot de terugvordering van transitievergoedingen die betaald zijn bij ontslag van medewerkers die twee jaar ziek zijn geweest. Deze wet houdt kort gezegd in dat werkgevers, met ingang van 1 april 2020, betaalde transitievergoedingen kunnen terugvorderen bij het UWV. Ook de betaalde transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald, kunnen dan (met terugwerkende kracht) worden teruggevorderd, Het eerste element heeft mogelijk een impact op de berekening van de voorziening voor langdurig zieke medewerkers en het tweede element heeft mogelijk een grote impact op een op te nemen vordering in de balans voor nog terug te vorderen transitievergoedingen. Beide elementen hebben daardoor mogelijk een grote impact op uw exploitatieresultaat 2018. Dit lichten wij graag nader toe.

Vordering voor in het verleden betaalde transitievergoedingen

Allereerst komt de vraag op hoe omgegaan dient te worden met de mogelijkheid om de in het verleden betaalde transitievergoedingen terug te vorderen. Naar onze mening zijn er drie opties. Indien u voornemens bent om de compensatie in te dienen tussen 1 april 2020 en 30 september 2020, en u al inzichtelijk  heeft gemaakt om welk bedrag de compensatie gaat, en dat is vastgesteld dat alle verplichte documenten aanwezig zijn, kwalificeert de post om opgenomen te worden onder de overlopende activa. Tevens dient een toelichting opgenomen te worden dat dit bedrag een looptijd heeft van langer dan één jaar.

Indien u voornemens bent om de compensatie in te dienen tussen 1 april 2020 en 30 september 2020, maar nog niet of niet volledig inzichtelijk heeft gemaakt om welk bedrag het gaat, en ook nog niet of niet volledig heeft geïnventariseerd of alle documenten aanwezig zijn, dan kwalificeert dit om toegelicht te worden in de “Niet in de balans opgenomen activa”.

Indien u er vanuit gaat dat er geen vordering bij het t UWV kan worden ingediend omdat er geen transitievergoedingen zijn betaald voor personeel dat na een ziekteperiode van twee jaar uit dienst is gegaan, hoeft u hierover niets op te nemen in het jaarverslag 2018.

Impact van de wetgeving op de voorziening voor langdurig zieke werknemers

Naast de vraag over het al dan niet opnemen van een vordering komt de vraag op wat deze wetswijziging betekent voor toekomstige transitievergoedingen. Onderwijsinstellingen die eigen risicodrager zijn en het risico voor ziekte niet hebben herverzekerd bij een verzekeraar, zijn verplicht een voorziening te vormen voor langdurig zieken. Bij de bepaling van de voorziening voor langdurige zieke medewerkers moet rekening worden gehouden met een eventueel verschuldigde transitievergoeding.

Op basis van de nieuwe wet bestaat de mogelijkheid om de te betalen transitievergoeding terug te vorderen bij het UWV. Naar onze mening dient hier rekening mee gehouden te worden bij het bepalen van de voorziening voor langdurig zieken bij het opstellen van de jaarrekening 2018. 

Dit betekent dat u per jaareinde alleen een voorziening opneemt voor dat gedeelte van de te betalen transitievergoeding waarvan u verwacht niets te kunnen terugvorderen. Dit zal in een aantal gevallen ook leiden tot een vrijval van bestaande voorzieningen in de jaarrekening 2018. Dit is iets waar u in uw begroting waarschijnlijk geen rekening mee heeft gehouden.  

Onze conclusie

Deze wetswijziging heeft naar onze mening mogelijk een grote impact op uw exploitatieresultaat. Enerzijds vanwege het feit dat er een vordering (en daarmee een bate) kan ontstaan inzake de betaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015. Anderzijds doordat gevormde voorzieningen gedeeltelijk kunnen vrijvallen en daarmee ook tot baten leiden.

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?