Continuïteitsparagraaf in het jaarverslag; verbeterpunten en good practices

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de continuïteitsparagrafen in de jaarverslagen 2013 (het eerste jaar van de continuïteitsparagraaf). Het is belangrijk dat schoolbesturen vooruitkijken en tijdig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Een instrument hiervoor is de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag. Maar waar staan we nu? En wat kunnen we beter doen? Het rapport van juni 2015 van de inspectie geeft verbeterpunten en good practices.

Waar het ons met name om gaat zijn de belangrijkste kwalitatieve verbeterpunten en de good practices die de inspectie aanreikt. Deze komen vooral uit de inhoudelijke beoordelingen van de jaarverslagen die de inspectie heeft uitgevoerd. 

Prognoses en meerjarenbegroting

Bij de meerjarenbegroting gaat het erom dat de gebruikers inzicht hebben in de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen. Ook niet-financiële aspecten is een belangrijk aandachtspunt. De meerjarenbegroting moet dus een reëel beeld geven van waar het naartoe gaat met de school.

Risicobeheer

Ten aanzien van de rapportages over risico’s en risicobeheer ontbreekt het nog vaak aan concrete risico’s. Vaak is het nog een kale opsomming van de terreinen waar zich mogelijk risico’s kunnen voordoen, zoals huisvesting, personeel en leerlingaantallen. Als de risico’s concreet zijn gemaakt voor jouw schoolbestuur dan is het vervolgens zaak om dit financieel te maken (kans en impact) en aan te geven welke beheersingsmaatregelen je als schoolbestuur getroffen hebt.

OCW zal in de komende periode een bredere evaluatie uitvoeren van de huidige voorschriften voor de continuïteitsparagraaf. De verwachting is dat er aanvullingen en aanpassingen zullen volgen in de voorschriften voor de gegevensset. De Inspectie van het Onderwijs voert in het najaar van 2015 opnieuw een themaonderzoek uit naar de verdere implementatie van voorschriften voor de continuïteitsparagraaf in de jaarverslagen 2014.

Good practices

Bij het onderzoek naar de jaarverslagen 2013 heeft de inspectie geconstateerd dat bij enkele jaarverslagen onderdelen van de continuïteitsparagraaf voldoen aan de voorschriften. Deze kwalificeren volgens de inspectie als ‘good practice’. De namen van deze besturen staan vermeld in de bijlage bij het onderzoek. De inspectie gaat ervan uit dat geïnteresseerde schoolbesturen via de website van de betreffende besturen (die als ‘good practice’ kwalificeren) kunnen kennisnemen van deze jaarverslagen.

Zoals de Minister van OCW eerder aangaf zit de winst niet in die ‘continuïteitsparagraaf’ als publicatiestuk, maar zit de winst in het structureel inbedden van dit hele proces in de organisatie. Wij hebben hier als Govers Onderwijs Accountants een methode voor ontwikkeld, waarbij we bestuurders en toezichthouders van scholen helpen ‘in control’ te zijn en blijven, op een manier die concreet en meetbaar is. De publicatie in een ‘continuïteitsparagraaf’ is dan een logische stap, zonder extra werk.  

Mascha Werner-Hoeks

Mascha Werner-Hoeks

Wilt u reageren of meer informatie?