Definitief Onderwijsaccountantsprotocol 2020

Recent is het definitieve onderwijsaccountantsprotocol uitgebracht. Hierin zijn enkele belangrijke wijzigingen opgenomen waar u rekening mee moet houden.

Publicatie regeling onderwijsaccountantprotocol OCW 2020

Het definitieve Onderwijsaccountantsprotocol 2020 dateert al van 18 december 2020, maar is nu definitief verankerd in de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. Daarnaast heeft de Inspectie van het Onderwijs eind februari nog nadere duiding gegeven aan de verplichte controle op en verslaglegging van niet tijdig ontvangen Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG’s).

Melding over niet tijdig ontvangen VOG's

De belangrijkste wijziging in het Onderwijsaccountantsprotocol 2020 ten opzichte dat van 2019 is de verplichting voor accountants om niet tijdig ontvangen VOG’s te melden aan de Inspectie door middel van een verslag van bevindingen. Voor het begrip tijdigheid wordt aangesloten bij de onderwijswetgeving. Daarin is opgenomen dat een geldige VOG moet zijn ontvangen voor aanvang van het dienstverband. Omdat onderwijsinstellingen over het algemeen de datum van ontvangst van de VOG niet registreren heeft de Inspectie besloten dat de accountant voor het aspect tijdigheid kan uitgaan van de datum afgifte van de VOG. Als de datum van afgifte van de VOG na de datum van indiensttreding ligt dient de accountant een verslag van bevindingen op te stellen. Dit gold al voor het niet aanwezig (of niet geldig) zijn van VOG’s.

Meer informatie?

Mocht u graag een nadere toelichting ontvangen op dit onderwerp, neem dan contact op met een van onze collega's.

Mascha Werner-Hoeks

Mascha Werner-Hoeks

Wilt u reageren of meer informatie?