Fiscale gevolgen voor de beloning van Toezichthouders vanaf 1-1-2016

Vanaf 1-1-2016 veranderen de fiscale spelregels voor de beloning van toezichthouders in het onderwijs. Toezichthouders hebben vanaf 1 januari 2016 'verplicht' een dienstbetrekking bij het schoolbestuur.

Let op! Leest u ook de update die we op februari plaatsen?

Bij een beloning voor toezichthouders in het onderwijs is volgens de huidige wet veelal sprake van een fictieve dienstbetrekking. Het schoolbestuur is daardoor verplicht om loonbelasting en premies volksverzekeringen in te houden op de toezichtbeloning en af te dragen aan de belastingdienst. In de huidige situatie kan dit worden voorkomen als sprake is van een zogenaamde VAR-verklaring.

Met ingang van 1-1-2016 komt de VAR te vervallen en krijgen we de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Met deze nieuwe wet krijgen we een 'nieuwe VAR'. Inhouding van loonheffing kan alleen achterwege blijven als sprake is van een overeenkomst (tussen schoolbestuur en toezichthouder), die vooraf is goedgekeurd door de belastingdienst.  

Let op! Verplichte dienstbetrekking voor toezichthouders

Deze overeenkomst voorkomt echter niet dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. De mogelijkheid tot vrijwaring voor de loonheffing ten aanzien van de toezichthouder komt met afschaffing van de VAR-verklaringen te vervallen. Met andere woorden, vanaf 1 januari 2016 moeten schoolbesturen, waarvoor een toezichthouder werkzaamheden verricht, altijd loonheffingen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst.

Tip! Mogelijk vrijwaring loonheffingen voor toezichthouder die via een BV werkt

De toezichthouder die via een BV werkt, kan wellicht gebruik maken van de zogeheten 'doorbetaald loonregeling' om loonheffing te voorkomen. De toezichthouder en het schoolbestuur kunnen onder verwijzing naar de doorbetaald loonregeling de Belastingdienst vooraf schriftelijk verzoeken om de inhoudingsplicht van het schoolbestuur te verleggen naar de zo te noemen 'commissaris-BV'

Let op! Strikte voorwaarden

Onder strikte voorwaarden kan de Belastingdienst instemmen met het achterwege laten van deze inhoudingsplicht. Een belangrijke voorwaarde is dat de toezichthouder uit hoofde van zijn dienstbetrekking bij zijn 'commissaris-BV' als toezichthouder bij het schoolbestuur is benoemd.

Tip! Voordelen voor het schoolbestuur

Vooraf moet dus getoetst worden of de BV kwalificeert als een 'commissaris-BV' en of gebruik kan worden gemaakt van de daarbij behorende voordelen:

  • De toezichthouder hoeft niet in de loonadministratie van het schoolbestuur te worden opgenomen en de toezichtbeloning kan zonder inhouding van loonbelasting worden uitbetaald;

  • Het schoolbestuur is geen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet verschuldigd;

  • Eventuele vergoedingen en verstrekkingen aan de toezichthouder komen niet ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) van het schoolbestuur

Let op! De toezichthouder is en blijft ondernemer voor de btw

De toetsing van btw-ondernemerschap blijft onveranderd. De nieuwe Wet DBA heeft daar geen invloed op. Elke toezichthouder moet dus (in principe) btw in rekening brengen.

Thomas Neijzen

Thomas Neijzen

Wilt u reageren of meer informatie?