Fiscale positie in België woonachtige leerkrachten bij Nederlandse onderwijsinstelling

Heeft u als Nederlandse onderwijsinstelling leerkrachten in dienst die woonachtig zijn in België? Dan is het van belang dat u op de hoogte bent van de verdeling van de heffingsrechten tussen België en Nederland. Voor de belastingheffing over de arbeidsbeloning van deze leerkrachten is namelijk het belastingverdrag Nederland – België van toepassing. Dit verdrag kent een speciale regeling voor Belgische leerkrachten in Nederland.

In dit artikel bespreken wij de verdeling van dit heffingsrecht over het arbeidsinkomen van de in België woonachtige leerkrachten. Tevens staan we kort stil bij de sociale verzekeringspositie van de Belgische leerkrachten en de praktische verwerking in de salarisadministratie.

Verdeling heffingsrecht belastingen 
Indien een leerkracht woonachtig is in België (woonland) en in dienstbetrekking is van een Nederlandse onderwijsinstelling (werkland), ontstaat in beginsel in beide landen belastingplicht over het arbeidsinkomen van de leerkracht. Op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en België wordt deze belastingplicht echter toegewezen aan één van deze landen, zodat een dubbele belastingheffing wordt voorkomen.

In het belastingverdrag Nederland – België is bepaald dat het woonland (België) heffingsbevoegd is over het arbeidsinkomen van een leerkracht gedurende de eerste twee jaar van zijn/haar dienstbetrekking. Dit heffingsrecht geldt voor een periode van maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van indiensttreding. Na het verstrijken van de tweejaarstermijn is vervolgens het werkland (Nederland) heffingsbevoegd over het arbeidsinkomen van de leerkracht. Het woonland (België) moet vanaf dat moment een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verlenen. 

Verdeling heffingsrecht sociale zekerheidspremies
Een leerkracht die woonachtig is in België en diens werkzaamheden volledig in Nederland uitvoert, is verplicht onderworpen aan het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt voor de eerste twee jaren. Over het arbeidsinkomen van deze leerkracht moet in Nederland vanaf de start van de dienstbetrekking premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw worden afgedragen via de salarisverwerking/salarisadministratie. Daarnaast dient de Belgische leerkracht in Nederland een ziektekostenverzekering af te sluiten (ten minste een basisverzekering).  

Verwerking salarisadministratie
Ingeval een in België woonachtige leerkracht bij u als Nederlandse onderwijsinstelling werkzaam is, leidt dit tot de volgende verdeling van heffingsrechten:

Op basis van bovenstaande verdeling moet de Nederlandse onderwijsinstelling in haar salarisadministratie en salarisprogramma/software inregelen dat gedurende de eerste twee jaren over de arbeidsbeloning uitsluitend sociale zekerheidspremies worden berekend en afgedragen (en dus geen Nederlandse loonbelasting). De Nederlandse onderwijsinstelling heeft in dat kader geen registratie- en/of inhoudingsverplichtingen in België. De afdracht van Belgische belasting over het arbeidsinkomen is namelijk een aangelegenheid die zich in de Belgische aangifte inkomstenbelasting (personenbelasting) afspeelt.
 
Daarnaast moet u in uw salarisadministratie tevens over een fiscaal onderbouwd personeelsdossier van de Belgische leerkracht beschikken. Hierbij valt te denken aan een persoonlijke identificatie van de leerkracht (kopie ID/paspoort) en een ondertekende opgaaf gegevens voor de loonheffingen. 

Tot slot is bij de salarisverwerking de keuze omtrent de toepassing van de loonheffingskorting van belang. Indien de Belgische leerkracht er namelijk voor kiest om de loonheffingskorting te laten toepassen in Nederland, dan wordt het premiedeel van de loonheffingskorting in mindering gebracht op de verschuldigde premie volksverzekeringen. Hiermee dient u derhalve rekening te houden in uw salarisadministratie/salarisprogramma. 

Aangifte inkomstenbelasting in België woonachtige leerkracht
Aangezien de Belgische leerkracht belastingplichtig is en blijft in het woonland (België), moet de leerkracht in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting (personenbelasting) de inkomsten uit Nederland verantwoorden en hierover belasting betalen. Deze Nederlandse inkomsten moet hij/zij in dat geval als ‘buitenlandse inkomsten’ opnemen in de aangifte. Hierbij moeten de inkomsten gedurende de eerste twee jaar van de dienstbetrekking uitdrukkelijk niet als ‘vrij te stellen’ inkomsten worden opgevoerd. De inkomsten zijn immers in België belast. In dit kader merken wij op dat primair de leerkracht verantwoordelijk is voor deze aangifte inkomstenbelasting (personenbelasting), maar als werkgever kunt u de leerkracht informeren over deze verplichting.  

Actualiteiten Belgische leerkrachten werkzaam in Nederland
In de politiek is op dit moment een discussie gaande over de verdeling van het heffingsrecht zoals opgenomen in het belastingverdrag Nederland – België en de uitwerking hiervan in de praktijk. Het is namelijk mogelijk dat een in België woonachtige leerkracht door deze regels netto minder overhoudt dan haar vergelijkbare Nederlandse collega’s, omdat België hogere belastingtarieven hanteert. Niet uit te sluiten valt dat deze heffingsverdeling op termijn wordt aangepast of wellicht zelfs komt te vervallen. Op dit moment is hier nog niets concreets over duidelijk. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten.  

Tot slot
Werkt uw onderwijsinstelling met in België woonachtige leerkrachten, dan dient u er zeker van te zijn dat u deze leerkrachten op een correcte wijze hebt opgenomen in uw salarisadministratie. Ook moet u rekening houden met veranderende werkverhoudingen van deze leerkrachten (bijvoorbeeld als een deel van de werkzaamheden vanuit België wordt uitgevoerd). Geef uw Belgische leerkrachten dan zeker ook mee dat zij gehouden zijn u te informeren indien zich relevante wijzigingen in de situatie voordoen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een Belgische leerkracht drie dagen per week bij u in dienst is en besluit om de overige twee dagen per week in dienst te treden bij een Belgische onderwijsinstelling. In dat geval moet de belasting- en sociale zekerheidspositie van de leerkracht opnieuw worden beoordeeld.

***

Wilt u graag hulp bij de inventarisatie van de fiscale positie van deze leerkrachten en de implementatie van uw salarisadministratie hieromtrent? Of wenst u meer informatie te ontvangen over de belastingpositie van Belgische leerkrachten? Neem dan gerust contact op met Thomas Neijzen (neijzen@govers.nl) van Govers Accountants/Adviseurs (tel: 040 2504 504)

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?