Wijze van bepalen klasse-indeling WNT gewijzigd per 1 januari 2022

De beloning van bestuurders en leden van de centrale directie van onderwijsinstellingen is gemaximeerd op grond van de Wet Normering Topinkomens. Deze maximale beloning is afhankelijk van de complexiteit van de onderwijsinstelling. De wijze waarop deze complexiteit berekend wordt is met ingang van 2022 gewijzigd.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022?

De complexiteit wordt berekend op basis van: 

  • Het totaal aan baten 
  • Het aantal leerlingen (bekostigde leerlingen) 
  • Het gewogen aantal onderwijssoorten. 

Voorheen werd de complexiteit voor de eerste twee categorieën berekend op basis van drie voorgaande jaren (T-2, T-3 en T-4). Over 2021 was het dus van belang hoeveel leerlingen en baten de onderwijsinstelling had in de jaren 2017 tot en met 2019. Vanaf het jaar 2022 zijn alleen de gegevens over T-2 relevant (voor 2020 dus).  

Door de wijzing kan het WNT-maximum voor een onderwijsinstelling sneller veranderen. We lichten graag enkele bijzondere situaties toe die (tijdelijke) gevolgen kunnen hebben voor de WNT-beloning van topfunctionarissen: 

  • Krimp: Met name in geval van krimp kan het belangrijk zijn om nog gedurende het kalenderjaar te beoordelen of de onderwijsinstelling op basis van het totaal aan baten en leerlingen nog wel in dezelfde bezoldigingscategorie valt als vorig jaar van toepassing was. In dit geval zal er sprake zijn van een structurele verlaging van de normering. 
     
  • Extra toegekende middelen (NPO, IOP etc): De effecten van alle aanvullende subsidies (NPO, IOP, etc) die de afgelopen jaren aan onderwijsinstellingen toegekend zijn kunnen invloed hebben. Hierdoor kan het namelijk voorkomen dat de onderwijsinstelling gedurende een paar jaren in een hogere maximale bezoldigingscategorie valt (bijvoorbeeld in 2023 als het kalenderjaar 2021 de maatstaf is). Als deze bekostiging in latere jaren komt te vervallen valt de maximale beloning van de bestuurder ook weer terug in de oude categorie. Opletten dus bij het optimaliseren van de beloning van een topfunctionaris op basis van het bezoldigingsmaximum. De extra middelen kunnen leiden tot een tijdelijke verhoging van de norm.  
     
  • Wijziging bekostiging OCW en daarmee lagere baten in 2022 (PO): In het primair onderwijs vallen de totale baten in 2022 lager uit doordat de bekostigingssystematiek per 1 januari 2023 wijzigt. In 2022 zullen PO-instellingen daardoor lagere baten OCW verantwoorden. In veel gevallen zal dat gecompenseerd worden door de extra middelen die hiervoor genoemd zijn, maar dat hoeft niet per definitie het geval te zijn. Dit is een tijdelijk effect. 

Overgangsrecht van toepassing op bestaande bezoldigingsafspraken 

Als de onderwijsinstelling als gevolg van bijvoorbeeld krimp in een lagere complexiteitsklasse komt te vallen, is overgangsrecht van toepassing. Bestaande bezoldigingsafspraken die boven de nieuwe (lagere) complexiteit uitkomen mogen dan gedurende vier jaar gerespecteerd worden. Daarna moet de beloning in drie jaar tijd afgebouwd worden tot het nieuwe maximum op basis van de lagere complexiteit.  

Wat kunt u doen om verrassingen te voorkomen? 

Maak ieder jaar in januari een berekening van de complexiteitspunten. Dit kunt u op dat moment betrouwbaar doen omdat er altijd gerekend wordt met de gegevens van twee jaar geleden. Voor de beloning van 2023 zijn de totale baten, aantal bekostigde leerlingen en onderwijssoorten zoals blijkt uit de jaarrekening 2021. Ten aanzien van het totaal aantal baten kunt u ook berekenen of het WNT-maximum lager uit zou vallen als de incidentele subsidies zoals NPO en IOP niet meegenomen zouden zijn.  

Natuurlijk kunt u uw berekening voor de zekerheid ook even voorleggen aan uw accountant.  

Overigens heeft de raad van toezicht ook een formele rol in het jaarlijks vaststellen van de complexiteit van de onderwijsinstelling. De berekening zou formeel gezien dus altijd voorgelegd moeten worden aan de raad van toezicht die het beloningsmaximum voor dat jaar ook vaststelt.   

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?