Onderwijsaccountantsprotocol 2014; Wat van belang is voor de school?

Elk jaar wordt er door de Inspectie van het onderwijs een (geactualiseerd) Onderwijsaccountantsprotocol uitgebracht, waarin niet alleen zaken staan die voor de instellingsaccountants van belang zijn, maar die ook van belang zijn voor de onderwijsinstellingen zelf. Welke zaken voor de school van belang zijn in de editie 2014?

Elk jaar wordt er door de Inspectie van het onderwijs een (geactualiseerd) Onderwijsaccountantsprotocol uitgebracht, waarin niet alleen zaken staan die voor de instellingsaccountants van belang zijn, maar die ook van belang zijn voor de onderwijsinstellingen zelf. Welke zaken voor de school van belang zijn in de editie 2014?

Het belang van de meerjarenbegroting

In het protocol 2014 wordt de meerjarenbegroting specifiek genoemd als onderdeel van de toetsing door de instellingsaccountant. Het is een uitbreiding van de zogenaamde continuïteitsparagraaf. De accountant dient vast te stellen dat:

  • de meerjarenbegroting is ontleend aan de planning- en control cyclus; en
  • de meerjarenbegroting is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Als de meerjarenbegroting hier niet aan voldoet, dan dient dit door de instellingsaccountant vermeld te worden in een rapport van bevindingen.

Zoals wij in het begin van dit jaar al melden in onze nieuwsbrief over de ‘continuïteitsparagraaf’ zit de winst niet in de ‘continuïteitsparagraaf’ als publicatiestuk, maar zit de winst in het structureel inbedden van dit hele proces (inclusief meerjarenbegroting) in de organisatie. De publicatie in een ‘continuïteitsparagraaf’ (en dit geldt ook voor de nieuwe eisen ten aanzien van de meerjarenbegroting) is dan een logische stap, zonder extra werk..

Ons advies aan scholen is om dit traject van wat wij noemen ‘in control zijn en blijven’ op te pakken. Wij hebben hier als Govers Onderwijs Accountants een methode voor ontwikkeld, waarbij we bestuurders en toezichthouders van scholen helpen ‘in control’ te zijn en blijven, op een manier die concreet en meetbaar is. 

Let op! Aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen

Voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen is er niets gewijzigd. Voor aanbestedingen onder de drempelbedragen geldt een zogenaamd ‘groeimodel’. 

Hierbij is aansluiting gezocht op de gehanteerde grenzen, zoals die zijn opgenomen in de circulaire Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde (zie website http://www.pianoo.nl/document/8300/circulaire-grensbedragen-onder-drempelwaarde ). 

Daar waar sprake is van aanbestedingen onder de drempelbedragen, maar met een duidelijk grensoverschrijdend belang gelden wat specifieke regels die we hier even buiten beschouwing laten. 

Als het gaat om aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen (zonder een duidelijk grensoverschrijdend belang) dan geldt een kwalitatieve tolerantie. Hiermee wordt bedoeld dat de instellingsaccountant de administratieve organisatie rondom deze aanbestedingen beoordeeld en daarover rapporteert in de management letter en/of het accountantsrapport aan de RvT en/of het bestuur.

Overige aandachtspunten

Er wordt door DUO alleen een brief verstuurd aan de school (met aanwijzingen voor de controle) als er in het voorafgaande jaar (of jaren) een zogenaamd ‘rapport van bevindingen’ door de instellingsaccountant bij DUO is ingediend. Zo’n rapport van bevindingen moet door de instellingsaccountant (kortgezegd) worden afgegeven als er bepaalde zaken geconstateerd zijn die niet voldoen aan wet- en regelgeving, maar die de strekking van de verklaring in principe niet aantasten.  

In lijn met de landelijke ontwikkelingen wordt van de instellingsaccountant gevraagd om in zijn verklaring ‘meer informatie’ op te nemen. Het gaat dan onder andere om de ‘kernpunten van de controle’, zoals deze met het toezichthoudend orgaan zijn besproken en de zogenaamde ‘continuïteitsveronderstelling’.  

De juli-versie van het controleprotocol heeft de status ‘concept’, maar bevat in principe al de belangrijkste zaken waar accountant en onderwijsinstelling rekening mee dienen te houden. In december wordt het definitieve protocol uitgebracht en eventuele wijzigingen ten opzichte van de juli-versie zullen met name veroorzaakt worden door in de tweede helft van het jaar gepubliceerde wijzigingen in wet- en regelgeving. 

Mascha Werner-Hoeks

Mascha Werner-Hoeks

Wilt u reageren of meer informatie?