Kan een periodieke verhoging of eenmalige uitkering in de beloning van een bestuurder zonder meer toegekend worden binnen de WNT-grenzen?

In de CAO bestuurders PO die op 1 april 2018 van kracht is geworden, zijn een aantal bezoldingsafspraken gemaakt voor de bestuurders in het Primair Onderwijs. Bijvoorbeeld over periodieke verhogingen en eenmalige uitkeringen. Pas echter op als u deze beloningscomponenten toe wilt passen. Het kan namelijk zijn dat deze beloningscomponenten voor een overschrijding van de WNT-maxima zorgen.

Algemene uitgangspunten WNT 

Het bezoldigingsmaximum in het onderwijs wordt bepaald aan de hand van een drietal criteria:  

  • Het aantal leerlingen; 
  • De totale baten; 
  • Het aantal onderwijssoorten.  

De eerste twee criteria worden bepaald op basis van een driejaarsgemiddelde over de periode t-4, t-3 en t-2. Het laatste criterium wordt bepaald op het moment t-2. De uitkomsten van de berekening bepalen het individuele bezoldigingsmaximum voor de bestuurder(s) en leden van de centrale directie van de onderwijsinstelling.  

Omdat de complexiteit en daarmee het individuele bezoldigingsmaximum bepaald worden op basis van historische gegevens, adviseren wij u om aan het begin van ieder kalenderjaar een opstelling te maken van de complexiteitspunten van de onderwijsinstelling en hierbij het bezoldigingsmaximum te bepalen voor het betreffende boekjaar. Formeel dient het toezichthoudend orgaan deze berekening en complexiteit ook vast te stellen (neem dit dus bij voorkeur ook op in de notulen).  

Het bezoldingsmaximum voor de onderwijsinstelling dient vermenigvuldigd te worden met de werktijdfactor van de bestuurder waardoor het individuele WNT maximum voor de bestuurder wordt berekend (let op maximaal 1 fte). Het totaal van de beloning inclusief de beloning betaalbaar op termijn (werkgeverslasten pensioen etc.)  van de bestuurder(s) mag niet hoger zijn dan het individuele WNT maximum. 


De beloning van de CAO-bestuurders kan strijdig zijn met de WNT-maxima 

In de CAO bestuurders staat dat de WNT kader stellend is voor de bezoldiging van de bestuurder. Hiermee wordt bedoeld dat de WNT regelgeving boven de CAO staat. Dit betekent ook dat eventuele eenmalige uitkeringen en indexatie van het salaris niet zonder meer doorgevoerd kunnen als de beloning van de bestuurder(s) zonder rekening te houden met de verhogingen al tegen het individuele WNT-maximum aanzit.  

Wij adviseren u ook om voorafgaand aan het doorvoeren van CAO afspraken of het toekennen van een trede verhoging in het salaris intern vast te stellen of dit past binnen het individuele WNT maximum. Daarnaast is het verstandig om jaarlijks in december een controleberekening te maken van de totale beloning volgens de WNT van de bestuurder(s), waardoor eventuele correcties nog tijdig doorgevoerd kunnen worden.  


Wat te doen als u een (te verwachten) overschrijding constateert? 

Als u constateert dat het individuele bezoldigingsmaximum overschreden is of overschreden wordt, dan dient dat zo spoedig mogelijk gecorrigeerd te worden. Als het kan in het jaar waarop de beloning betrekking heeft. Als het kalenderjaar al verstreken is, kunt u een correctie ook altijd nog doorvoeren in het nieuwe jaar, voordat uw accountant de controleverklaring bij de jaarrekening afgeeft. Als de accountant kan controleren dat het teveel betaald ook terug ontvangen is door de onderwijsinstelling, heeft dit geen consequenties voor de WNT-verantwoording. De verantwoording mag dan immers zo opgesteld worden alsof er nooit sprake was van een overschrijding.  

Als er niet tijdig teruggevorderd én terugbetaald wordt, dan dient dit wel vermeld te worden als onverschuldigde betaling in de jaarrekening. De accountant dient dan mogelijk ook nog een melding te maken van de onverschuldigde betaling.  

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?