Subsidies ‘op aanvraag’ voor scholen in het PO en (V)SO, let op de termijnen!

Het Ministerie stelt de komende jaren aanvullende bekostiging ter beschikking voor buitenonderhoud (PO en (V)SO), deadline 1 april 2015, en voor schoolbesturen die onderwijs geven in gebieden met leerlingendaling (deadline 30 mei 2015). De bekostiging wordt alleen op aanvraag ter beschikking gesteld, dus dien op tijd de aanvraag in!

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging buitenonderhoud PO en (V)SO

Schoolbesturen met onderhoudsgevoelige gebouwen die geen evenwichtige spreiding hebben tussen oude en nieuwe gebouwen kunnen eenmalig aanvullende bekostiging aanvragen. Met deze bekostiging kan het schoolbestuur de urgente onderhoudstaken uitvoeren waar men nog niet voor heeft kunnen reserveren.  

Basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs die behoren tot de volgende twee groepen komen in aanmerking:

  • Schoolbesturen met bekostiging voor materiële instandhouding van maximaal € 750.000 (kalenderjaar 2013), met één of meer schoolgebouwen die ouder zijn dan 15 jaar op 1 januari 2015;
  • Schoolbesturen met bekostiging voor materiële instandhouding van meer dan € 750.000 (kalenderjaar 2013), met meer dan 70% schoolgebouwen ouder dan 40 jaar op 1januari 2015.


Het schoolbestuur krijgt, wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd, een bedrag per leerling (teldatum 1 oktober 2012), variërend per sector. Voor een basisschool is dit € 103 per leerling, voor een speciale school voor basisonderwijs € 182 per leerling en voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs € 426 per leerling.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij DUO, via ‘inloggen entree’:

https://www.duo.nl/zakelijk/inloggen_zakelijk.asp

Regeling bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling PO en VO

Als gevolg van leerlingendaling worden scholen in het primair onderwijs steeds kleiner, op sommige plekken verdwijnen zelfs scholen. In het voortgezet onderwijs wordt het steeds lastiger om afdelingen volledig overeind te houden.  Schoolbesturen en gemeentes zouden tijdig moeten gaan samenwerken om de gevolgen van dalende leerlingaantallen op te vangen.

Met de bijzondere en aanvullende bekostiging kan een opdracht worden gegeven aan een onafhankelijke regionale procesbegeleider met het doel ervoor te zorgen dat samenwerking tot stand komt tussen schoolbesturen en gemeenten in de regio. Met de samenwerking hoopt men de gevolgen van dalende leerlingaantallen op te vangen en te bevorderen dat er een meerjarig plan wordt opgesteld voor het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod.

De aanvullende bekostiging bedraagt maximaal € 80.000 en bestaat uit het aantal uur dat de regionale procesbegeleider nodig heeft, vermenigvuldigd met het uurtarief (maximaal € 166 inclusief BTW).

Het bevoegd gezag van een kassiersschool kan een aanvraag indienen namens de gezamenlijk aanvragende schoolbesturen (PO en VO). Dit kan voor 30 mei 2015 (2e ronde) of voor 31 december 2015 (3e ronde).

https://formuliermuo.nl/rpl/

Mascha Werner-Hoeks

Mascha Werner-Hoeks

Wilt u reageren of meer informatie?