Verandering pensioen voor werknemers € 100.000+. Grote gevolgen! Ook voor werkgever.

Per 1 januari 2015 is de pensioenwetgeving (wederom) veranderd. Voor alle werknemers geldt dat de fiscaal maximaal toegestane opbouw van pensioen is verlaagd. Het pensioenfonds (APB) heeft daarom de opbouwpercentages verlaagd. Naast deze maatregel is er nog een belangrijke wijziging doorgevoerd die weliswaar een beperkte groep werknemers treft maar voor die groep wel grote gevolgen heeft. Het gaat om de groep werknemers die een salaris genieten van meer dan € 100.000.

Wij hebben in de praktijk ondervonden dat lang niet alle werkgevers op de hoogte zijn van laatstgenoemde wijziging. Omdat de gevolgen groot kunnen zijn, ook voor de werkgever, willen wij dit graag onder uw aandacht brengen en nader toelichten.
Werkgevers hebben een grote verantwoordelijk om hun personeel te informeren over wijzigingen in hun pensioen, ook als een pensioenfonds de regeling uitvoert.
Werknemers gaan er financieel op achteruit. De vraag dient zich dan op of er een compensatie moet worden verleend door de werkgever en hoe dat vorm kan worden gegeven.
Het ABP komt mogelijk met een regeling waarbij het gemis aan pensioen voor deze groep op een alternatieve wijze vorm kan krijgen. De sociale partners zijn hier echter nog over in gesprek.
 
In onderstaand plaatje ziet u de gevolgen van de wijziging voor verschillende salarissen en leeftijden.

Met betrekking tot het ouderdomspensioen kan het geen kwaad om af te wachten of ABP met een regeling komt die passend is voor uw situatie. Met betrekking tot het nabestaandenpensioen is dat een ander verhaal. Als voor het verschil met 2014 op dit moment geen extra verzekering is afgesloten dan kan dat tot grote problemen leiden in het geval de betreffende werknemer onverhoopt komt te overlijden. Voorbeeld: Als het een werknemer van 45 jaar met een salaris van 150.000 betreft dan komt zijn partner haar leven lang € 10.300 per jaar tekort ten opzichte van de regeling die een paar maanden terug nog gold. 

Als werkgever loopt u vervolgens het risico dat de nabestaande u verantwoordelijk stelt voor dat gemis omdat u de gevolgen van de wijzigingen niet duidelijk gecommuniceerd en geen mogelijkheid heeft geboden het risico op andere wijze af te dekken.

Het APB heeft voor deze situatie op dit moment zelf nog geen oplossing. Wel hebben zij dit risico onderkend. Als (voorlopige) oplossing voor dit risico verwijzen ze naar Loyalis Verzekeringen die dit specifieke risico voor deze pensioenregeling kan afdekken.

Het belangrijkste van dit verhaal:
Heeft u werknemers in dienst met een salaris boven de € 100.000 waarvoor in 2015 nog niets is geregeld voor de terugval in het nabestaandenpensioen?

Besef dat de werknemer (en u als werkgever mogelijk ook) grote risico’s loopt. U dient dan ook zo snel mogelijk in actie te komen. Met betrekking tot het ouderdomspensioen dient u mogelijk ook actie te ondernemen. Het lijkt daarbij raadzaam om eerst af te wachten of het ABP met een geschikte regeling komt.

Het ABP heeft voor ieder schooltype een pensioenadviseur in dienst. Deze adviseur is de aangewezen persoon voor specifieke vraagstukken over uw pensioenregeling. 

Thomas Neijzen

Thomas Neijzen

Wilt u reageren of meer informatie?