Wijzigingen verslaggevingsvoorschriften onderwijs 2016

Onderwijsinstellingen dienen voor hun jaarverslaggeving, bestaande uit het verslag van het bestuur, het verslag van het toezichthoudend orgaan en de jaarrekening, te voldoen aan de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Met name richtlijn RJ660 (onderwijsinstellingen) is daarbij van belang, maar deze richtlijn verwijst ook naar diverse andere richtlijnen. Jaarlijks worden de richtlijnen geactualiseerd. In dit artikel nemen wij u mee in de wijzigingen die van toepassing zullen zijn voor de jaarrekening 2016, maar ook wijzigingen die naar verwachting in de nabije toekomst ingevoerd zullen worden.

Vergelijkende cijfers WNT-verantwoording

Afgelopen jaar is er discussie ontstaan over het opnemen van de vergelijkende cijfers van de WNT-verantwoording in het jaarverslag. Recent is definitief besloten dat onderwijsinstellingen bij de WNT-verantwoording ook de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar in de jaarrekening op dienen te nemen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het model voor de verantwoording van de WNT-gegevens in de jaarrekening 2016 gepubliceerd op de website topinkomens.nl.

Tip! Wij adviseren u om het verantwoordingsmodel integraal over te nemen in uw jaarverslaggeving en hier geen aanvullingen of wijzigingen op aan te brengen. De Inspectie van het Onderwijs toetst streng op de inhoud van de WNT-verantwoording.

Openbaar maken jaarverslag

Wij hebben u al eerder geïnformeerd over het openbaar maken van het jaarverslag op de website van uw schoolbestuur. Op dit moment is er geen wetgeving die de besturen verplicht stelt om het jaarverslag te publiceren, maar is dit wel opgenomen in de Codes voor Goed Bestuur in zowel het Primair Onderwijs (PO) als Voortgezet Onderwijs (VO).

Veel schoolbesturen geven op dit moment nog geen invulling aan de actieve openbaarmaking van het jaarverslag. De minister werkt daarom aan een wetsvoorstel, waarin een verplichting tot openbaarmaking wordt opgenomen. Op welke wijze deze openbaarmaking feitelijk plaats zal gaan vinden (website, KVK, of anders) is op dit moment nog niet duidelijk.

Let op! Naar alle waarschijnlijkheid zal dit wetsvoorstel nog werking krijgen voor de jaarverslaggeving over 2016.

Duurzame inzetbaarheid en keuzebudget in relatie tot nieuwe Cao-afspraken

In 2016 zijn er zowel in het Primair Onderwijs (PO) als in het Voortgezet Onderwijs (VO) nieuwe Cao’s afgesloten. Onderdeel van deze nieuwe Cao-afspraken is dat het in het VO mogelijk geworden om gedurende een langere periode dan vier jaar te sparen binnen de regeling. De wijzigingen hebben mogelijk invloed op de verwerkingswijze van de regeling in de jaarverslaggeving. Binnenkort verschijnt er een notitie waarin de gevolgen worden weergegeven.

Doordat in de nieuwe regeling na vier jaar een fixatie plaatsvindt van het geldbedrag aan gespaarde uren, verdwijnt een belangrijk schattingselement uit de berekening van de op te nemen voorziening. Mogelijk kwalificeert dat deel dan niet meer als voorziening maar als schuld. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ontwikkelingen op het gebied van het verslag van het bestuur

Een belangrijk onderdeel in de jaarverslaggeving betreft het verslag van het bestuur. Het ministerie van OCW heeft geconstateerd dat de huidige regels veel werk met zich meebrengen en zorgen voor een zeer uitgebreid inhoudelijk verslag. Men is voornemens om de regelgeving drastisch te herzien en meer in lijn te brengen met de huidige tijd, waarin veel actuele gegevens op internet gepubliceerd worden en het minder logisch lijkt om uitgebreid verantwoording af te leggen in het jaarverslag.

Let op! Voor 2016 blijft de huidige regelgeving nog gelden en dient ieder schoolbestuur uitgebreid verantwoording af te leggen over het verslagjaar.

Bart Vogels

Bart Vogels

Wilt u reageren of meer informatie?