Verslaggevingsvoorschriften onderwijs 2014; Wat is nieuw?

In de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs worden de verslaggevingsvoorschriften van Titel 9 BW 2 van toepassing verklaard, alsmede de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) en binnen deze Richtlijnen specifiek Richtlijn 660 (Onderwijsinstellingen). In de ‘RJ’ worden voorschriften omtrent grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voorgeschreven. Wat zijn nu de zaken waar scholen voor 2014 rekening mee dienen te houden?

In de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs worden de verslaggevingsvoorschriften van Titel 9 BW 2 van toepassing verklaard, alsmede de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) en binnen deze Richtlijnen specifiek Richtlijn 660 (Onderwijsinstellingen). In de ‘RJ’ worden voorschriften omtrent grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voorgeschreven. Wat zijn nu de zaken waar scholen voor 2014 rekening mee dienen te houden?

Matching van subsidies

Bij meerjarige subsidies is het voortaan mogelijk om een betere ‘match’ te maken tussen de ontvangsten en besteding van deze subsidiegelden. Aanvankelijk was dit alleen toegestaan voor geoormerkte subsidies met bestedingsverplichting. Nu is bepaald dat ook bij grote niet-geoormerkte bedragen de ‘overloopmethode’ kan worden toegepast. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er een concreet (afgebakend) bestedingsplan is. 

Risicobeheersing  

Op basis van de nieuwe Richtlijn 400 (jaarverslag of bestuursverslag) zal de onderwijsinstelling een nadere invulling dienen te geven aan de wettelijke vereiste van beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de school wordt geconfronteerd. 

Uitgangspunten hierbij zijn dat de onderwijsinstelling:

  • zich beperkt tot het verschaffen van informatie over de voornaamste risico's en onzekerheden;
  • inzicht geeft in de maatregelen die zijn getroffen om risico's te mitigeren en onzekerheden te adresseren;
  • vermeldt de impact die wordt verwacht wanneer voorziene omstandigheden ten aanzien van de beschreven voornaamste risico's en onzekerheden zich zouden voordoen (zo mogelijk via gevoeligheidsanalyses);
  • beschrijft de effecten van risico’s en onzekerheden die zich hebben voorgedaan; en
  • vermeldt de eventuele aanpassingen in het systeem van risicomanagement. 

De uitgebreidheid van de beschrijving wordt mede bepaald door de omvang en complexiteit van de instelling en zijn activiteiten en de daaraan gerelateerde risico’s en onzekerheden.

Tip! Overige aandachtspunten

Ten aanzien van de overheveling van het ‘groot onderhoud’ van gemeente naar schoolbesturen in het PO heeft het ministerie van onderwijs een notitie gepubliceerd, waarbij er een voorkeur wordt uitgesproken voor het hanteren van een voorziening onderhoud (zoals de meeste scholen nu ook doen) in vergelijking met 2 andere toegestane methodes. De 2 andere methodes zijn ‘activeren en afschrijven’ (componentenmethode) en direct ten laste van de exploitatierekening. 

Het parlement heeft aangedrongen om de jaarrekeningen van onderwijsinstellingen onverkort openbaar te maken. Dit zou een mogelijke aanpassing kunnen betekenen van de Regeling Jaarverslag Onderwijs. 

Mascha Werner-Hoeks

Mascha Werner-Hoeks

Wilt u reageren of meer informatie?