Wijzigingen regeling jaarverslaggeving onderwijs 2020

Mogelijk heeft u de jaarrekening 2020 van uw onderwijsinstelling al in concept klaar. Of u bent deze nog aan het opstellen. Houd er dan rekening mee dat de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs in februari 2021 nog is gewijzigd. Deze wijzigingen gaan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2020 en zijn dus van toepassing op het jaarverslag 2020.

signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen

Het Ministerie van OCW heeft op 19 februari 2021 een wijzigingsregeling gepubliceerd waarin de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 wordt gewijzigd. Met deze wijziging wordt de al per brief aangekondigde verplichting om nadere toelichting te geven indien de signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen wordt overstegen, verankerd in de RJO. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die in 2020 een hoger publiek eigen vermogen hebben dan de berekende signaleringswaarde moeten hierover een toelichting opnemen in het bestuursverslag 2020. Of uw schoolbestuur of samenwerkingsverband boven deze signaleringswaarde uit komt kunt u berekenen met onderstaande rekenhulp:

Rekenhulp signaleringswaarde | Toezicht op financieel beheer | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)

In deze toelichting op het mogelijk bovenmatig eigen vermogen kunt u onder andere aandacht besteden aan de meerjarenbegroting, de meest recente risicoanalyse en de ontwikkelingen op het gebied van bekostiging en jaarverslaggeving (zoals de voorziening groot onderhoud).

Nieuw Model G voor jaarrekening onderwijs 2020

In dezelfde wijzigingsregeling is een verplichting opgenomen om een nieuw model G te gebruiken in de jaarverslaggeving 2020. De wijzigingen betreffen het model G2, voor subsidies met een bestedingsverplichting. In het model zijn de omschrijvingen van wat er per kolom moet worden opgenomen verduidelijkt. Daarbij gaat het met name om de term subsidiabele kosten, waar voorheen ‘lasten’ werd gebruikt. Aangezien het model verplicht is voorgeschreven dient u dit model toe te passen voor de jaarrekening 2020.

Verlenging overgangsregeling voorziening groot onderhoud

De derde en laatste wijziging betreft een verlenging van de overgangsregeling betreffende de voorziening groot onderhoud. Deze overgangsregeling was al opgenomen in de RJO, maar is nu verlengd tot en met 2022 (dit was 2020). U mag de overgangsregeling dus blijven toepassen zolang wordt voldaan aan de voorwaarden, namelijk dat deze methode al in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de planperiode niet op enig moment negatief wordt.

Meer informatie?

Mocht u graag een nadere toelichting ontvangen op één van deze onderwerpen, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Wijs Accountants. 

Mascha Werner-Hoeks

Mascha Werner-Hoeks

Wilt u reageren of meer informatie?