Risicoanalyse

Als bestuurder of toezichthouder van een (internationaal) schoolbestuur of samenwerkingsverband stelt u zich waarschijnlijk regelmatig de vraag op welk gebied uw organisatie de voornaamste risico’s loopt en wat u er aan kunt doen om die risico’s beheersbaar te maken.

Risicoanalyse als onderdeel van het financieel 'in control' zijn

Financieel ‘in control’ zijn en blijven is naar onze mening een belangrijke randvoorwaarde voor een school of onderwijsinstelling of samenwerkingsverband. Een belangrijke randvoorwaarde als het gaat om de kerntaak; het aan kunnen bieden van passend onderwijs voor leerlingen en het zorgen voor een goede aansluiting op wat leerlingen daarbij nodig hebben. De jaarrekening, het strategisch plan, de (beleidsrijke) meerjarenbegroting en ook het risicobeheersingssysteem (risk management) maken onderdeel uit van dit ‘in control’ zijn en blijven, maar zijn geen doelen op zich, ze vormen een onderdeel van het 'in contol' zijn.

Hoe voer je een risicoanalyse uit?

Hoe kun je een goede risicoanalyse maken voor een onderwijsinstelling? In onze visie past daarbij een aanpak waarbij verschillende personen betrokken zijn uit de organisatie en waarbij in ieder geval de volgende zaken betrokken worden:

  • Identificeren van risico's binnen de gedefinieerde risicogebieden;
  • Bepalen van de impact (hoe groot is het risico als het zich voordoet) en de kans (de mogelijkheid dat het risico zich voordoet). De impact wordt zoveel mogelijk onderbouwd met relevante data zoals leerlingenprognoses en financiële gegevens;
  • Bepalen of er beheersingsmaatregelen getroffen kunnen worden en zo ja welke kosten daaraan verbonden zijn;
  • Bepalen wat het resterende risico is, nadat de beheersingsmaatregelen getroffen zijn;
  • Afzetten van kans x impact van de afzonderlijke risico's;
  • Bepalen van de hoogte van de benodigde buffer (bufferreserve) op basis van de kans x impact van de geïdentificeerde risico's;
  • Vergelijken van de benodigde bufferreserve met de aanwezige buffers;
  • Vertalen van de uitkomsten van de risicoanalyse in de taakstellende (meerjaren)begroting en de jaarrekening;
  • Opnemen van het risicoanalyse proces en het herbeoordelen van de risico's als onderdeel van de planning & controlcyclus

Advies risicomanagement

Het uitvoeren van een risicoanalyse is een onderdeel van het In Control Framework van Wijs Accountants. Wij begeleiden schoolbesturen bij het maken van een goede risicoanalyse, waarbij we het wel van belang vinden dat de risico inventarisatie en beoordeling door werknemers van de onderwijsinstelling zelf wordt uitgevoerd.