SWV

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs is er een enorme dynamiek ontstaan bij de samenwerkingsverbanden (SWV). We noemen hier enkele aspecten: nieuwe samenwerkingsverbanden, interne organisatie en toezicht SWV, toezicht van de Inspectie, verantwoording afleggen (kwantitatief en kwalitatief), jaarverslaggeving, verlengde boekjaren en fiscale risico's.

SWV 'in control'

Met al deze aspecten is het bij uitstek van belang om 'in control' te zijn of raken. Een toezichtkader voor intern toezicht is hierbij een belangrijk instrument. In zo’n toezichtkader wordt vastgelegd hoe het SWV vorm wil geven aan de toezichthoudende rol. De Inspectie gaat in 2015 toezien op de aanwezigheid van een toezichtkader en het is de wens dat medio 2015 ieder SWV een toezichtkader heeft vastgesteld. Er wordt gekeken of de volgende aspecten zijn opgenomen in dit toezichtkader:

  • wettelijke taken van de toezichthouder;
  • de maatschappelijke legitimatie voor het toezicht;
  • de doelen waarop het toezicht wordt gehouden;
  • de wijze waarop de toezichthouder het toezicht uitoefent.

De interne toezichthouder dient jaarlijks te rapporteren over bevindingen, conclusies en aanbevelingen die de toezichthouder heeft.